Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Indutrading gevestigd te Krimpen aan den ijssel, hierna te noemen: Indutrading, aangegaan.

b. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Indutrading.

c. Bepalingen die afwijken van de algemene voorwaarden van Indutrading zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

a. Indutrading aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.

b. Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Indutrading onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.

c. Algemene voorwaarden worden slechts door Indutrading aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3. Afspraken

a. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Indutrading binden de laatste niet, voor zover ze door Indutrading niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen volmacht hebben om namens Indutrading op te treden.

Artikel 4. Overeenkomst

a. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Indutrading door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.

b. Elke met Indutrading aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Indutrading zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 5. Prijzen 

a. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

b. Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Indutrading niet.

c. De prijzen, zoals vermeld, zijn exclusief BTW.
d. Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
e. Indien de prijsfluctuaties meer dan 4% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6. Aanbiedingen 

a. Alle aanbiedingen en/of offertes alsmede levertijden zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf bedrijf of magazijn van Indutrading, exclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten.

c. Gegevens in drukwerken verstrekt door Indutrading zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Indutrading niet.

Artikel 7. Gedeeltelijke levering

a. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel Betaling.

Artikel 8. Aanbetaling

a. Indutrading is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen. Indien door wanprestatie van Indutrading de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

Artikel 9. Leveringstermijnen

a. Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering.

b. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Indutrading zijn de goederen te leveren.

c. Overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

d. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking voor een periode van ten hoogste 2 maanden opgeslagen.

Artikel 10. Vervoer

a. De verzending geschiedt op de wijze als door Indutrading aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11. Wijziging van de Order

a. Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 12. Terugvordering

a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Indutrading  terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Indutrading wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op terugvordering.

b. Indutrading  dient in staat te worden gesteld terugvorderingen te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

c. Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

d. Indien de terugvordering naar het oordeel van Indutrading c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Indutrading  is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht.

Artikel 13. Annuleren

a. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Indutrading reeds aangeschafte materialen en vloeistoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Indutrading als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Indutrading te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

b. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Indutrading zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Garantie

a. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

b. Indutrading heeft het recht zijn garantieverplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever niet heeft voldaan, dan wel niet volledig heeft voldaan aan enige verplichting voortvloeiende uit de tussen Indutrading en opdrachtgever aangegane overeenkomst.
c. De garantie geldt niet, indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien de oorzaak der gebreken niet duidelijk kan worden aangetoond. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

a. Indutrading is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.

b. Indutrading is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door grove schuld van Indutrading of van hen, die door Indutrading te werk zijn gesteld.

c. Indutrading zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden.

Artikel 16. Overmacht 

a. Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Indutrading of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Indutrading, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Indutrading, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Indutrading overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

b. Indutrading is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

a. Zolang Indutrading geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van Indutrading,

b. Indutrading heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

c. Alle daden van beschikking met betrekking tot de geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden bijv. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 18. Wanprestatie en ontbinding

a. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij direct ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

b. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Indutrading ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.

c. De in sub b van dit artikel vermelde rechten heeft Indutrading eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Indutrading op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 19. Betaling

a. Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, waarbij voor Indutrading het recht ex artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek, dan wel het recht in een vervangende wettelijke bepaling, onverlet blijft.

b. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarna de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
c. Indien de nota niet binnen 90 dagen na factuurdatum is voldaan vervallen alle eventueel verstrekte kortingen.
d. Indutrading is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de eerste dag van verzuim.
e. Indutrading is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
f. De buitengerechtelijke kosten bedragen 25% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 42,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Indutrading zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. 

Artikel 20. Toepasselijk recht

a. Op alle door Indutrading gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 21. Geschillen

a. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Indutrading, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Alle prijzen genoemd op deze website/webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten!